O projekcie | Immigrants in Action – Polska

O projekcie

Inkubatory młodzieżowych organizacji migranckich

 

Projekt miał na celu rozbudowę partnerstw i wymianę dobrych praktyk oraz informacji dotyczących pracy z młodzieżą pochodzenia imigranckiego – zarówno jako osób tworzących grupy nieformalne i formalne działające w społeczeństwach, ale również grupy, organizacje i instytucje, które podjęły lub planują podjąć zaangażowanie we wspieranie młodzieży ze środowisk migranckich w pokonywaniu wykluczenia i w integracji z sąsiadami, rówieśnikami oraz w stawaniu się częścią szerszego społeczeństwa. Projekt miał na celu wzmocnienie roli młodzieżowych organizacji migranckich w działaniach na rzecz integracji młodych migrantów i zapobieganiu wykluczeniu, przy jednoczesnym zwiększaniu umiejętności i pobudzaniu przedsiębiorczości młodzieży (również tej migranckiej) do działania na rzecz własnych społeczności oraz budowania relacji z młodzieżą i społeczeństwem, w którym mieszkają.

Celem i metodologią wykorzystywaną w projekcie było włączenie młodzieży w dyskusję na temat możliwości wykorzystywania swojego kapitału i doświadczenia w pracy na rzecz innych oraz w grupach wielokulturowych, uczestnictwo młodzieży i jej dostęp do nabywania praktycznych umiejętności działania w społeczeństwie. Działania projektowe zostały zaplanowane jako następujące po sobie fazy, co związane było z wkomponowaniem między wydarzeniami dotyczącymi nauczania i szkolenia działań związanych z tworzeniem i upowszechnianiem rezultatów. Rezultaty tego projektu po pierwsze, odnosiły się do organizacji partnerskich realizujących projekt oraz młodzieży, z którą pracują.
Projekt miał na celu stworzenie sieci organizacji działających na rzecz imigrantów w poszczególnych krajach. W ramach projektu utworzono 3 Inkubatory młodych migrantów w Polsce, Finlandii i Norwegii, skupiające młodzież, również młodzież migrancką; ustanowienie Partnerstwa Strategicznego włączającego inne organizacje i młodzież w Inkubatory Młodzieżowe, posługiwanie się rekomendacjami oraz platformą do promocji partnerstwa i rezultatów jego pracy. Przeprowadzone zostały 3 krótkie programy szkoleniowe dla osób pracujących z młodzieżą, dotyczące organizacji inkubatorów i istoty ich działania, budowania umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie, komunikacji grupowej, z zakresu pr i promocji oraz wykorzystywania nowych mediów i technologii, oraz z zakresu prowadzenia działań rzeczniczych, nawiązywania partnerstw oraz realizacji własnych inicjatyw skierowanych do młodzieży. Kontynuacją działań była organizacja 3 wydarzeń upowszechniających rezultaty działań szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą, wychowawców i innych organizacji, organizacji migranckich i tych podejmujących działania na rzecz młodzieży migranckiej. Rezultatem naszej pracy było stworzenie platformy internetowej – platformy wymiany dobrych praktyk związanych z pracą z młodzieżą, w tym w szczególności młodzieżą migrancką lub jako organizacje współtworzone przez młodzież migrancką, również na cele promocyjne całego projektu i programu Inkubatorów.

Poprzez spotkania, wydarzenia związanych ze szkoleniami, spotkania analitycznych „peer review”, partnerzy projektu – młodzieżowe organizacje z krajów partnerskich wspólnie z instytucjami, organizacjami i służbami publicznymi porównały działania integracyjne oraz wymieniły doświadczenia swoich praktyk pracy z młodzieżą. Wynikiem całego procesu uczenia się organizacji było wypracowanie rekomendacji i wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą i tworzenia strategii współpracy z młodzieżą migrancką i organizacjami migranckimi. Na koniec projektu zostało zorganizowane seminarium, mające za zadanie upowszechnianie rezultatów projektu i netowrking.

Celem działań projektowych oraz ich wzajemnego powiązania na poszczególnych etapach realizacji było zwiększenie poczucia sprawstwa i rozbudzania inicjatywy oraz przedsiębiorczości młodzieży, w tym szczególnie młodzieży migranckiej, wzrost jakości w pracy z młodzieżą migrancką i pracy organizacji zrzeszających cudzoziemców, w szczególności poprzez wzmocnienie umiejętności związanych z aktywnym i kreatywnym włączaniem młodzieży migranckiej w dyskusję nad głównymi wyzwaniami i zagadnieniami europejskimi oraz dotyczącymi integracji społecznej a przy okazji zwiększenie świadomości i zrozumienia innych kultur, większe zrozumienie dla różnorodności społecznej, językowej i kulturowej. Projekt miał na celu wywierać wpływ na młodzież, aby zapewnić ich rozwój osobisty i społeczny, samooceny, wzrost usamodzielnienia, zwiększać chęć do podejmowania działań przedsiębiorczych zdobywania praktycznych umiejętności i odkrywania swojego potencjału, również późniejszych możliwości odnalezienia się na rynku pracy, przez co zwiększony zostanie również udział młodzieży w społeczeństwie obywatelskim i życiu społeczności lokalnej.

Punkt-Konsultacyjny-Porady-Dla-Imigrantów-Polska

Punkt Konsultacyjny

Kontakt

Mówimy po: angielsku, arabsku, rosyjsku, ukraińsku, hiszpańsku, francusku, somalijsku, hebrajsku

Zajrzyj do nas

Bracka 18/63, Warszawa

Click to open larger map

Fundacja dla Somalii

Fundacja-Dla-SomaliiNaszą misją jest promowanie dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności oraz wymiany doświadczeń kulturowych. Poprzez naszą działalność staramy się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka.

Bracka 18/63
00-020 Warszawa

+48 22 658 04 87

Facebook