Legalna praca w 5 krokach | Immigrants in Action – Polska

Legalna praca w 5 krokach

A-legal-work-in-5-stepsPrzedstawiamy krok po kroku, jak zdobyć zezwolenie na pracę w Polsce. Po 1 maja 2014 r. uległy zmianie regulacje dotyczące starania się o zezwolenie na pracę w Polsce. Co należy zrobić, aby taką zgodę uzyskać?

1. Musisz przejść tzw. test rynku pracy

Poproś przyszłego pracodawcę o pomoc. To do jego obowiązków należy uzyskanie zgody starosty na zatrudnienie cudzoziemca. Pracodawca musi udowodnić, że odpowiedniego kandydata na dane stanowisko nie znalazł wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Musi też zagwarantować cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników polskich.

Z testu rynku pracy zwolnieni są cudzoziemcy z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych (np. kraje UE) oraz przedstawiciele przedsiębiorcy zagranicznego oddelegowani do pracy na terenie Polski (Niebieska Karta UE). Test nie jest też wymagany w przypadku osób, które wykonują zawody: lekarza, sportowca zawodowego, trenera sportowego, pomocy domowej i opiekunki (te dwie ostatnie pozycje dotyczą zatrudnienia w gospodarstwach domowych) oraz niektórych zawodów branż budowlanej i transportowej. Szczegóły tutaj.

2. Zbierz potrzebne załączniki (dokumenty, które dołączysz do wniosku):

  • umowę najmu lokalu lub inny potwierdzający miejsce zamieszkania
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski
  • dokument potwierdzający regularne i stabilne źródło dochodu, który wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania osoby wnioskującej i osób pozostających na jej utrzymaniu (np. wyciąg bankowy).

3. Nostryfikuj dyplomy

Wszelkie dokumenty składane w Urzędzie Wojewódzkim, które mogą pomóc w uzyskaniu pozwolenia na pracę a sporządzone są w języku obcym – poza dowodami osobistymi i dokumentami podróży, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów. Oryginały należy przedstawić do wglądu w urzędzie.

Mamy środki na nostryfikację dyplomów!! Dowiedz się więcej w Punkcie Konsultacyjnym.

4. W składanych wniosku o legalizację pobytu zawnioskuj o zezwolenie na pracę

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu. Wzór formularza tutaj [WNIOSEK O POBYT CZASOWY]. Wniosek musi zawierać nazwę stanowiska i dane adresowe pracodawcy. W Warszawie wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu ds. Cudzoziemców przy Placu Bankowym 3/5 (wejście F od Al. Solidarności, III piętro 22 695 69 17 oraz 22 695 69 18).

5. Teraz musisz uzbroić się w cierpliwość

Procedura potrwa około 30 dni.

Uwaga!!! W przypadku utraty pracy, zmiany stanowiska lub miejsca pracy, należy niezwłocznie poinformować o tym Urząd Wojewódzki.

One thought on “Legalna praca w 5 krokach

  1. Really Good Work…. You Helping People A lot

    30 sierpnia 2014 at 12:50

Leave a Reply to find fb2

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punkt-Konsultacyjny-Porady-Dla-Imigrantów-Polska

Punkt Konsultacyjny

607 858 868

Kontakt

607 858 868

Mówimy po: angielsku, arabsku, rosyjsku, ukraińsku, hiszpańsku, francusku, somalijsku, hebrajsku

Zajrzyj do nas

Bracka 18/63, Warszawa

Click to open larger map

Fundacja dla Somalii

Fundacja-Dla-SomaliiNaszą misją jest promowanie dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności oraz wymiany doświadczeń kulturowych. Poprzez naszą działalność staramy się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka.

Bracka 18/63
00-020 Warszawa

607 858 868
+48 22 658 04 87

Facebook